Doç. Dr. M. Asıf YOLDAŞ
Bölüm Başkanı

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü olarak amacımız, iki veya daha fazla yabancı dil bilen, ulusal ve uluslararası piyasalarda yetkin olarak görev yapabilecek orta ve üst düzey yönetici adayı ve uzmanları yetiştirmektir. Böylece yerel ve küresel rekabetin yoğun olarak yaşandığı dünyamızda, öğrencilerimize gelecekteki iş hayatında söz konusu rekabette üstünlük sağlayabilecek ticaret, işletmecilik ve yöneticilik için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktadır.

Uluslararası ve uluslarüstü kurumsal / kişisel ilişkiler düzeyinde ekonomi, hukuk ve işletme bilgilerinin sistemli bir şekilde birleştirilmesi ile uluslararası ticaret ve iktisadi faaliyetler ülkelerin kalkınmalarına etkili olmaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümünü disiplinler arası niteliği ile, bu gelişmelere uygun küresel niteliklere sahip işletmeciler ve yöneticiler yetiştirmektedir.

Dört yıllık lisans programının birinci yılında, öğrenciler, temel işletme kavramlarıyla tanıştırılarak daha sonraki yıllarda alacakları derslerin altyapısı oluşturulmakta, İngilizce ve bilgisayar teknolojisini kullanma becerileri geliştirilmektedir. Öğrencilere Hukukun Temel Kavramları da bu kapsamda verilmektedir.

İkinci yılda, işletme yönetiminin çağdaş ulusal ve küresel toplumdaki yeri belirlenmekte, işlevsel özellikleri ve kantitatif karar verme teknikleri geliştirilmekte ve Borçlar Hukuku derslerine girişilmektedir.

Üçüncü yılda, bir taraftan işletmenin işlevsel alanlarına (pazarlama, finans, insan kaynakları, üretim, araştırma-geliştirme) ağırlık verilerek işletme yönetiminin bütünselliği işlenirken; diğer taraftan uluslararası ticaretin ve işletmeciliğin ana unsurları incelenmektedir. Bu dönemde ihracat ve ithalatın yönetiminden, uluslararası nakliyat ve lojistik analizine ve ticaret hukukuna girişilmekte; uluslararası ticaret hukukundan, uluslararası ekonomik kuruluşlara ve Türk dış ticaret politikasına kadar farklı derslerle uluslararası ticaretin önemi vurgulanmaktadır. Ayrıca seçmeli dersler konularak öğrencilerin ilgi duydukları alanlara yönlendirilmektedir.

Dördüncü yılda, Uluslararası işletmecilik, ulusal ve küresel işletme stratejileri üzerinde durulmakta ve yine açılan seçmeli derslerle de öğrencilerin ilgi duydukları bir alanda (finans, üretim, yönetim, insan kaynakları veya küresel işletme yönetiminde, pazarlamanın değişik alanları) uzmanlaşmaları sağlanmaktadır.